KATEGORIE


Drzwi Klamki Panele winylowe Panele laminowane Listwy przypodłogowe Panele lamelowe

Pomieszczenia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.cieplepodlogi.pl

 

Regulamin sklepu internetowego

§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Warunki umowy
§5 Realizacja zamówienia
§6 Dostawa
§7 Metody płatności
§8 Rękojmia
§9 Odstąpienie
§10 Postępowanie reklamacyjne
§11 Odpowiedzialność
§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§14 Postanowienia końcowe

Wstęp

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za
pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów w tym
dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i
postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:
a) w § od 1 do 3 - znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
b) w § do 4 do 7 - został opisany proces nabycia Towaru/Usług;
c) w § od 8 do 12 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości
Towarów/Usług jak i prawo odstąpienia od umowy;
d) w § od 13 do 14 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.

§1 Podstawowe definicje

1. Sklep internetowy – sklep znajdujący się pod adresem niniejszej strony internetowej.

2. Sprzedawca – właściciel strony internetowej. Konsument dokonuje nabycie towaru/usługi
od przedsiębiorcy którego dane zostały wskazane w zakładce kontakt (zakładka kontakt).
3. Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się
przez to następujące dane:
a) Siedzibę (zakładka kontakt)
b) adres mailowy (zakładka kontakt)
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która
zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
5. Konsument – art. 22 1 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu
internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu internetowego.
7. Towar – Produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu
internetowego.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego
określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w
chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania
Towaru oraz dane Klienta.
9. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym
dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między
innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający
warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
10. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu
internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i
przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
12. Obniżki cen - ewentualne rabaty, PROMOCJE i obniżki cen można sprawdzić na wykresie
przy wyświetlanej cenie produktu. Historia ceny możliwa będzie do obejrzenia przez 30 dni
wstecz. Zapis cen następuje w sposób weryfikowalny i automatyczny.
13. Ceny - ceny produktów w e-sklepie są stałe w danym czasie i nie wpływają na nie żadne
algorytmy ustalania cen niezależnie jak klient trafia na stronę, jakich przeglądarek używa.
Nie ma też znaczenia płeć, wiek itp
14. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych
osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawą o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).
Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę
danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w
Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania
oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce
prywatności” Sklepu internetowego.
2. Sprzedawca oświadcza że towar/usługa jest zgodna z umową, w aspektach takich jak opis,

rodzaj, ilość́, jakość́, kompletność́ i funkcjonalność́, a w odniesieniu do towarów z
elementami cyfrowymi – również̇ kompatybilność́, interoperacyjność́ i dostępność́
aktualizacji; ale również przydatność́ do szczególnego celu, do którego jest potrzebny
konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę̨ najpóźniej w momencie
zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował. Ponadto towar, aby został uznany za
zgodny z umową.
3. Sprzedawca oświadcza że od dnia 28 maja w związku z wejściem w życie w całej Europie
rozporządzenia prawnego (z transpozycją dyrektywy (UE) 2019/2161 do prawa krajowego)
dotyczącego opinii: przedsiębiorcy, którzy udostępniają opinie, muszą poinformować, czy i
w jaki sposób zapewniono, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy
używali danego produktu lub go nabyli. Środki podjęte w tym celu muszą być konkretnie
wymienione.
4. Oświadczamy że opinie zamieszczone na naszej stronie pochodzą od rzeczywistych
klientów którzy zakupili i używali nasze produkty. Opinie zostały wystawione zgodnie z
przesłaną prośba o ich wystawienie po potwierdzeniu że towar dotarł do klienta.
Przewidujemy możliwość importowania opinii zamieszczonych w zakładce Google w dziale
wizytówki naszej firmy opinie mogą pochodzić też z portalu Allegro. Obiecujemy dopełnić
wszelkich formalności i starań by opinie były rzeczywiste i odpowiadały prawdzie a te
wystawione nienależycie były usuwane.
5. Obowiązkowe podstawy prawne w/w uregulowań:
a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i
unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, OJ L 328,
18.12.2019, s. 7–28.
b) Fałszowanie opinii w internecie – doświadczenia konsumentów, na podstawie badania
PBS Sp. z o.o. na zlecenie UOKIK, publikacja dostępna
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17411
c) Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r.
dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec
konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG,
dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o
nieuczciwych praktykach handlowych”) (OJ L 149, 11.6.2005, p. 22–39, z późn. zmianami).
d) Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy
2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk
handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku
wewnętrznym, OJ C 526, 29.12.2021, s. 1–129.
e) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady
85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (OJ L 304,
22.11.2011, p. 64–88, z późn. zmianami).
6. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem,
akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji
zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie
Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą
obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
7. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem,

przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego
nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w
polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych
osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
8. Dane Administrator Państwa danych osobowych znajdują się na w zakładce „kontakt”
umiejscowionej na stronie internetowej.
9. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca
prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez
sprzedawcę;
c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w
sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska
oraz miejsca zamieszkania;
d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych
w takim zbiorze;
e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator
danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji
niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe
lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane.
10. Klientowi zgodnie z punktem 8 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych
osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych
osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych,
czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i
od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich
uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym
ustawy.
11. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych
bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.
12. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze
reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
13. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu
internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki
jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym
prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
14. Sprzedawca Sklepu internetowego oświadcza, że Towary dostępne i sprzedawane w jego
Sklepie internetowym są Towarami nowymi, używalnymi, bezpiecznymi i wolnymi od wad
fizycznych oraz prawnych. Towary w pełni odpowiadają właściwościom jakie są
wyeksponowane i opisane na stronie Sklepu internetowego.
15. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez
Konsumentów w Europie, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych
krajach.
16. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone
na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące
Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

17. Wszelkie ceny Produktów/Towarów/Usług podane na stronie Sklepu internetowego
podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto zawierającymi podatek
VAT, cła oraz inne składniki prawem nakładane.
18. UWAGA: Podane na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów nie zawierają kosztów
dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia
zamawianego Towaru.
19. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona zakupu,
który nie ma związku z prowadzoną przez niego działalnością posiada prawo do odstąpienia
od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie
przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
20. Dla przypomnienia. W związku z nowymi przepisami Kodeksu cywilnego ustawodawca
zaplanował także dodanie art. 38a do Ustawy o prawach konsumenta, który umożliwi
jednoosobowym firmom korzystanie z 14 dniowego prawa zwrotu – w poniższym
brzmieniu: ,,Art. 38a Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale
stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez
nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”
21. Art. 556(4) Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art.
558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
22. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w
oparciu o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a
konkretnie o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.
23. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie:
 niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;
 rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
 roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem
reklamacji konsumenta;
 prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
w terminie 14 dni;
24. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) k.c. [dotyczących
niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
25. Nowy art. 385(5) k.c. dotyczy tylko niedozwolonych postanowień umownych (klauzul
abuzywnych). Przepisy o klauzulach abuzywnych będą po 1 stycznia 2021 r. stosowane do
jednoosobowych przedsiębiorców. Katalog przykładowych dwudziestu trzech klauzul
abuzywnych zawarty jest w art. 385(3) k.c. Z kolei w aktualnej wersji rejestru klauzul
abuzywnych prowadzonego przez Prezesa UOKiK.
26. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych po dniu 21 stycznia 2021 r.
Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576[5] ustawy zmienianej w art. 1 nie
stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. Przepisu art. 38a ustawy
zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
27. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli
korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z

pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.

§3 Warunki świadczenia usług

1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem
przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza
zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest
dobrowolne.
2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia
wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa zawierana
jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza
oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą
przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza
zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim
przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
3. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do
sieci internetowej.
4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
5. Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu
zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna
do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia
zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od
zawarcia umowy.
6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię,
podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską
lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
7. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są
wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę
o świadczenie usług internetowych.

§4 Warunki umowy

1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje
wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką
zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu
oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia
internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji
zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy
płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie
oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na nr telefonu dostępny na stronie internetowej Sklepu.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych
pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza
przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-
mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych,
błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania
zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem/Przedsiębiorcom w celu usunięcia błędów.

4. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
5. W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę możliwości zamówienia Towaru, którego
właściwości polegają na tym, że jest on wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta,
Klient przesyła wraz z internetowym formularzem zamówienia treści niezbędne do
wykonania Towaru tj. tekst, grafikę, wymiary itp., zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi przy opisie Towaru bądź wybiera odpowiednią specyfikację Towaru z podanych
przez Sprzedawcę wariantów dostępnych możliwości konfiguracji danego Towaru.
6. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą
elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej
oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z
chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
7. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej
ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego
Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych
właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty
(określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych
rabatów (o ile dotyczy).
8. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku
źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie
określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia
różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym
zakupie.

§5 Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia –
każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!
2. Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi od 1 do 30 dni roboczych
licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku produktów oznaczonych
dostępnością ‘na zamówienie’ czas dostawy określany jest na stronie produktu. Na czas
realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia
(kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi, a w wybranych
przypadkach wykonanie Towaru). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego
sposobu doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez
Klienta środka transportu.
3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji
zamówienia we wskazanym w pkt. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z
Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu
realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
§6 Dostawa

1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy
kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i
nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.
2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na
adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i
potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie
odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.
3. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie
ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
4. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie

wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów
wysyłki zależy od kraju do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych towarów
ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.

§7 Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na rachunek
bankowy.
2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub
przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności
internetowych PayU, PayPal, Przelewy24.
3. Gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje
zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem firmy
kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru zgodnie z żądaniem Klienta.

§8 Rękojmia

1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na
koszt Sprzedawcy.
2. UWAGA! Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę po 1 stycznia 2023 obowiązują ogólne
terminy przedawnienia roszczeń tj. : "Art. 118 kodeksu cywilnego Jeżeli przepis szczególny
nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego,
chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”."
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.. Od 1 stycznia 2023 roku minimalny
czas na reklamację z tytułu braku zgodności towaru z umową wyniesie 2 lata. Termin ten
odnosi się do wszystkich towarów – nowych i używanych. Sprzedawca odpowiada wobec
Konsumenta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową,
posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru
konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od
wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie
na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W
szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu
umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
4. Domniemanie niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata.
5. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy
Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres
Sprzedawcy”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o
wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla
procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla
skuteczności reklamacji.
6. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po

ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby
Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to
pozwalają.
7. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w
terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w
zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i
uznaniem go za uzasadnione.
8. W wypadku pierwszej reklamacji klient może liczyć na naprawę towaru albo
wymianę. Dopiero, gdy przedsiębiorca odmówi usunięcia wady albo wymiany, konsument
otrzyma prawo odstąpienia od umowy. Dla towaru elektronicznego konsument będzie mógł
żądać również usunięcia wad usług cyfrowych A jeżeli usunięcie wady lub wymiana będą
nieskuteczne, może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
9. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i
wymiany Towaru na nowy.

§9 Odstąpienie

1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta,
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania
przyczyny.
2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta – „ o dostarczanie treści
cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.” – w takiej sytuacji prawo odstąpienia nie przysługuje.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od
momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem
lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
4. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a
Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły
sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w terminie czternastu dni.
5. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na
internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru
Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem
koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z
niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie
na adres Sprzedawcy.
6. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o
odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu
Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
8. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba
że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od
niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym
kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia
przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej
przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych,
od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
11. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
12. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez
podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,
art. 34 Prawa konsumenckiego.
13. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”).
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić
Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli
sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem
normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać
obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów
określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w
sytuacji:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
§10 Postępowanie reklamacyjne

1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i
nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty
elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze
wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające
złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany
nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go
Klientowi miał posiadać.
2. Jeżeli Klientem jest Konsument, w wypadku pierwszej reklamacji klient może liczyć na

naprawę towaru albo wymianę. Dopiero, gdy przedsiębiorca odmówi usunięcia wady albo
wymiany, konsument otrzyma prawo odstąpienia od umowy. Dla towaru elektronicznego
konsument będzie mógł żądać również usunięcia wad usług cyfrowych A jeżeli usunięcie
wady lub wymiana będą nieskuteczne, może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.,
Jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod
uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić
odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli
przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej
, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje
konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie
CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)" 
4. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za
uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy,
w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej
reklamacji

§11 Odpowiedzialność

1. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Klient dobrowolnie je
rozpowszechniania. Sprzedawca nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się
z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Klient
oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści
autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku,
informacji dotyczących innych osób niż Klient odbyło się w sposób zgodny z prawem,
dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;
c) akceptuje wgląd do opublikowanych przez siebie informacji, danych, obrazów i innych
treści przez pozostałych Klient oraz Sprzedawcę, zezwala Sprzedawcy nieodpłatnie na
ich wykorzystanie;
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań, modyfikacji i interpretacji utworów
w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez
wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem
działalności sklepu.
3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści które mogłyby w szczególności:
a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności
przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza
określanych jako tajne lub ściśle tajne;

d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób,
wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
e) naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;
f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji
handlowej (spam);
g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy
społeczne lub obyczajowe.
4. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ
władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania
treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić
naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie
kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a
także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony
internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl .
6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów
Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego
Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl .
7. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania
sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania
sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online
dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt
dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie
sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy
sprzedaży:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj
Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

§ 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i
Usługobiorców nie będących konsumentami (zakup o charakterze zawodowym).
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem
niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z
tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do
sprzedawcy.
3. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami
usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi
stosowne oświadczenie.
4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za
poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w
całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy
sprzedaży.
5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na
kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z
chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na klienta niebędącego
konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu
przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi.
6. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie
produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności
niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z
tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
8. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za
wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
9. Wszelkie spory między sklepem internetowym a klientem niebędącym konsumentem zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

Dane rejestrowe firmy:

Przedsiębiorca: Jakub Łuczak

Indywidualna działalność gospodarcza

Piętro i Parter Jakub Łuczak

Adres rejestrowy: 

Warszawska 48, 98-400 Wieruszów

Adres siedziby:

Solidarności 1, Showroom Wieruszów, 98-400 Wieruszów

Regon: 101377063

NIP: 9970138695


§14 Postanowienia końcowe

1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach
obowiązującego prawa.
2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze
obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym
Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez
konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.
3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę,
teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są
wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody
Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
4. Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
 podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
 osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do
wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia

zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w
sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
 Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
 dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do
zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2
lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
 osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO
gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.;”
5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został stwierdzony
przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą
odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
8. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w
art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
to jest:
a) zmiany przepisów prawa;
b) zmiany sposobów płatności i dostaw;
c) zmiana kursu walut,
d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
e) zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
10. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich
zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o
zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W
przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną
poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego
jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
14. Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii
Prawnej LEGATO.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2023r.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu
Sprzedaży jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi niewyłącznego i
niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z
własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na

czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu
Sprzedaży bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać
odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się
więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://www.kancelaria-
legato.pl/

 

NAJCHĘTNIEJ KUPOWANE PRODUKTY
PRODUKTY NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
OBSŁUGA KLIENTA

Sklep ciepłepodłogi | Piętro i Parter

+48517815299

Whatsapp

Kontakt

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.