KATEGORIE


Drzwi Klamki Panele winylowe Panele laminowane Listwy przypodłogowe Panele lamelowe

Pomieszczenia

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.cieplepodlogi.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam
swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie
informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla
nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady
oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady
stosowania plików „Cookies”.
2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich
uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania
wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny
sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy,
jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy
przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się
skontaktować w razie wątpliwości.
4. Serwis stosuje środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki
sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi
programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę
przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed
udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i

wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
5. Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy wyłączny
dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym podmiotom
za pomocą, których dokonuje się płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane
osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie realizację
zamówienia. Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i
tylko takim, który zapewni realizację usług.
6. Dane osobowe są przetwarzane tylko w takich celach na jakie wyrazili Państwo zgodę poprzez
kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
lub wymóg realizacji usługi (np. zamówienie Produktu) którą u nas zamówiłeś (stosownie
do artykułu 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.
§2 Zasady prywatności

1. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie
najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.
2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu
realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie
zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego
przetwarzania.
3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób
wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób
informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy
informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika,
niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób
pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym
i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
6. Dane Administrator Państwa danych osobowych znajdują się na w zakładce „kontakt”
umiejscowionej na stronie internetowej.
7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie
danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających
zawarcie umowy oraz jej realizację. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym
odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na naszą rzecz.
Państwa dane będą przekazywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie
uzasadnionym interesem jest należyte wykonanie umów/zleceń. Ponadto będziemy udostępniać
Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym. Zebrane dane osobowe przechowujemy na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do
kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest
wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG,
stosujemy standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w

odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego
poziomu ochrony danych.
8. Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje umów przetwarzane
będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w
tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.
9. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą
przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
10. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych
osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania
usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany.
11. Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść
skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli
potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub
chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres
korespondencyjny.
12. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną
modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W
szczególności:
a) Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne
środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
b) Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz
przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy umowy są oni
zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak
wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań
mogą ponieść konsekwencje.
13. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony
danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi
do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy
postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia
społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
14. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych
(ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania
systemem informatycznym) Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury,
jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.
15. W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do
kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki
prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego
osoby.

16. Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:
a) nie chce w jakiejkolwiek formie już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości;
b) pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;
c) poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;
d) pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych
osobowych.
17. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie
imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko
takich tj. :
a) w celu złożenia zamówienia,
b) w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
c) wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
d) monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;
e) zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej
strony internetowej;
f) ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron
g) kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej;
h) kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu jakiej usługi
następuje najczęściej kontakt;
i) badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu;
j) wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
k) wykorzystanie narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego
telefonicznej;
l) integracja z portalem społecznościom;
m) ewentualne płatności internetowe.
2. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
f) numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
g) datę urodzenia,
h) PESEL,
i) informacje o używanej przeglądarce internetowej,
j) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
3. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej
realizacji usług.
4. Cel gromadzenia i przetwarzania lub wykorzystania przez nas danych:
a) marketing bezpośredni, cele archiwalne kampanii reklamowych;

b) realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o
niepożądanych działaniach;
5. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania
użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym
krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA
– strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie
podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz
obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
6. Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i
w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je na czas jej trwania oraz po jej
zakończeniu w celach:
a) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przepisów podatkowych i
rachunkowych;
b) zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
c) statystycznych i archiwizacyjnych.
d) Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie
takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez
Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.
e) Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i
rozliczenia takich akcji.
f) Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez
Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w
przetwarzaniu danych osobowych
g) dochodzenia Wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;
7. Mając na uwadze okoliczności, że w wielu krajach, do których są przesyłane niniejsze dane osobowe
nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju
użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp zgodnie
z prawem tam obowiązującym, dostęp mogą uzyskać na przykład: sądy, organy odpowiedzialne za
egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych, zobowiązujemy się
wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem użytkownika podjęcia działań
w celu ochrony danych w adekwatny sposób do regulacji ich prawa krajowego.

§4 Polityka „Cookies”

1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych
Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki
Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.
Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego
identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub
wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.

2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie
działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne
są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.
3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest
odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:
a) optymalizacji korzystania ze strony;
b) identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
c) przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych
preferencji Usługobiorcy;
d) zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z
Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
e) gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze
strony w panelu administracyjnym oraz google analytics
f) tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie
korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie
udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.
g) tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań,
upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.
h) wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.
4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie
zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu
może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego
Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń
funkcjonalności.
6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej
chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy
odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie
korzysta Użytkownik.
7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki
internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:
a) Ustawienia plików cookies  Internet Explorer
b) Ustawienia plików cookies  Chrome
c) Ustawienia plików cookies  Firefox
d) Ustawienia plików cookies  Opera
e) Ustawienia plików cookies  Safari
f) Pliki cookies w  Android
g) Pliki cookies w  Blackberry
h) Pliki cookies w  iOS (Safari)
i) Pliki cookies w  Windows Phone

§5 Prawa i obowiązki

1. Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania
wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej

bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie
obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, Użytkownik
może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto
ze swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W
celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na
adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie.
3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:
a) usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych,
czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów,
marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby
obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)
b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)
c) wykonania zawartej umowy
d) obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
4. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:
a) usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych,
marketingu bezpośrednim produktów własnych)
b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)
5. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania
przez może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez bądź ich poważnym
ograniczeniem.
6. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:
a) na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały szyfrowaniu
ssl;
b) wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies
c) profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób
korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści
znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji
d) profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww.
preferencji.
7. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia
społecznego.
8. Informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w
rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy,
którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

§6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

1. Każdy użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo
swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie
posiadać program antywirusowy z aktualną regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów
wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę
sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim
posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy
wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.

2. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty
elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym
do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu
w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.
3. Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach
mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.
4. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi,
które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu
informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.
5. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy
instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o
niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
6. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło aby było
bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do
odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także
korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które
są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2. 

§7 Korzystanie z wtyczek Social Media

1. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i Twitter oraz innych, mogą
znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy
Facebook Inc. i Twitter Inc.
2. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do:
https://developers.facebook.com/docs/plugins
3. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103,
USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron
internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź
przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na
Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję
informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy
pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja
również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.
5. Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez
Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:
a) Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php
b) Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy
6. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na
naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem
przeglądania naszych stron internetowych.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej polityki jest Kancelaria
Prawna LEGATO, która udzieliła niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego
dokumentu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę
prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca
niniejszego dokumentu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać
odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej
o możliwości korzystania z wzorca polityki prywatności i cookies na stronie http://www.kancelaria-
legato.pl

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Jakub Łuczak - prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Piętro i Parter Jakub Łuczak z siedzibą w Wieruszowie (98-400), przy Aleja Solidarności 1 adres do korespondencji: Aleja Solidarności 1, 98-400 Wieruszów (dalej jako: „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email biuro@cieplepodlogi.pl

NAJCHĘTNIEJ KUPOWANE PRODUKTY
PRODUKTY NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
OBSŁUGA KLIENTA

Sklep ciepłepodłogi | Piętro i Parter

+48517815299

Whatsapp

Kontakt

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.